Mobirise


Občianska iniciatíva NOVÉ MiESTO

Do volieb zostáva

Spoločný volebný program

Mesto Nové Mesto nad Váhom je náš domov. Žijeme a aktivizujeme sa v ňom preto, aby nás nasledovali naše deti, aby tu zostali žiť a budovali mesto pre ďalšie generácie. Z ekonomického, geografického, či z pohľadu cestovného ruchu, máme ideálnu polohu a vďaka tomu obrovský potenciál ďalšieho rozvoja.

Chceme vytvoriť z Nového Mesta nad Váhom NOVÉ MiESTO, v ktorom budeme radi pracovať, tráviť svoj voľný čas, a preto kandidujeme za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.

Uchádzame sa o Vašu dôveru a podporu, ktorú môžete vyjadriť odovzdaním Vášho hlasu pre členov našej občianskej iniciatívy.

Ak získame Vašu podporu, budeme v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 podporovať a presadzovať nasledovné princípy :

Mobirise

Zodpovedné a transparentné hospodárenie

- efektívne využívanie a zhodnocovanie majetku mesta
- zlepšenie mechanizmov využitia financovania rozvoja mesta z eurofondov
- zapájanie Vás obyvateľov mesta do rozhodovania a spravovania finančných prostriedkov formou participácie komunít pri budovaní verejných priestorov a formou verejnej diskusie o pláne a rozvoji mesta a územnom plánovaní 

Mobirise

Otvorená samospráva

- klientske centrum
- smart riešenia komunikácie občan – mesto
- informovanosť a dostupnosť informácií pre občana
- informačný kvartálny občasník mesta do každej domácnosti 
- dostupnosť vedenia mesta pre jeho občanov
- budovanie bezbariérového prístupu na úrady a mestské organizácie
- informovanosť o činnosti mestských podnikov 

Mobirise

Bezpečné mesto

- funkčný kamerový systém s rozšírením do ďalších lokalít mesta
- viditeľnosť mestskej polície
- personálne rozšírenie a stabilizácia mestskej polície
- bezpečné prepojenie mesta a Zelenej vody 

Mobirise

Sociálna oblasť

- podpora starostlivosti o mladé rodiny, dostupné mestské byty
- podpora nástrojov na zvyšovanie počtu obyvateľov
- starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých a hendikepovaných občanov vybudovaním denného stacionáru a komunitného centra
- zabezpečenie dostupného stravovania pre seniorov a sociálne odkázaných občanov 

Mobirise

Verejné služby, starostlivosť o verejné priestranstvá, životné prostredie

- elektronizácia služieb poskytovaných mestom
- viac zelene a vyššia starostlivosť o zelené plochy
- efektívne technické služby mesta, zriadenie mapy starostlivosti o verejné plochy
- zapojenie obyvateľstva do správy a údržby formou zriadenia komunít vo vnútroblokoch, budovanie komunitných záhradiek
- zmena technického riešenia kontajnerových stojísk a budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

Mobirise

Doprava

- efektívne riešenie dopravy a parkovania
- územný generel dopravy
- výstavba cyklotrás a podpora alternatívnych druhov dopravy
- riesenia kritických priechodov pre chodcov 

Mobirise

Kultúra

- efektívne financovanie mestských kultúrnych akcií
- zvýšiť finančnú podporu programovej časti kultúrnych akcií počas roka, najmä Deň mesta, Deň detí, oslava Mikuláša, Vianočné trhy, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj
- tvorba kultúrneho priestoru na námestí - Cooltajner 

Mobirise

Školstvo a šport

- spravodlivé financovanie školských zariadení
- budovanie nových detských ihrísk a športovísk
- rovnomerné rozdeľovanie financií pre všetky športové kluby
- podpora mladých talentov a športových podujatí 

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!