make a website


Tomáš Malec

Volebný program

Otvorené a transparentné mesto

Cesta k zvyšovaniu kvality života občanov

Nové investície – nové projekty – nové miesto

Efektívnejšie využívanie prostriedkov EÚ

Ďalšie oblasti záujmu

Sociálna oblasť, oblasť ochrany životného prostredia,...

Mobirise

Otvorené a transparentné mesto
Cesta k zvyšovaniu kvality života občanov

Prečo?

Pretože občania sú na druhej strane „barikády“ tí menej informovaní, čo im dáva značnú nevýhodu pri rozhodovaní a výbere. Žiadna, nedostatočná, či čiastočná informovanosť občanov dáva výhodu nezodpovedným poslancom a primátorom na schvaľovanie pochybných zmlúv zaťažujúcich nielen rozpočet mesta (nájomná zmluva Zelená voda; výstavba bytových jednotiek v okolí Kamennej bez verejnej diskusie, netransparentné prideľovanie mestských bytov atď.). Takéto konanie ďalej znižuje kvalitu života občanov, zamedzuje príchodu inovácií a nedostatočný prístup k informáciám znemožňuje kontrolu zo strany občanov. 


Miera komunikácie mesta smerom k občanovi je veľmi nízka. Nezávislé hodnotenie samospráv za rok 2018 skončilo pre Nové Mesto nad Váhom známkou C+ (škála A až E), za rok 2016 známkou C-, za rok 2014 známkou D+, za rok 2012 známkou C a za rok 2010 tiež C-.


Informovanie, zapájanie do tvorby politík a komunikácia priamo zvyšujú kvalitu života občanov v meste. Informovanie a možnosť informovania sa dáva občanovi šancu urobiť lepšie rozhodnutie. Zapojenie do tvorby napr. akčného plánu mesta v oblasti sociálnych vecí dáva občanovi možnosť priamo ovplyvňovať aký bude mať daná politika dopad na obyvateľov. Odborný názor je dôležitý, ale názor tých, ktorých to ovplyvňuje má byť rozhodujúci. Komunikácia dáva občanovi možnosť konfrontovať poslancov a primátora/primátorku so svojimi problémami, žiadosťami, či návrhmi.  


Pretože orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor – sú tu pre občanov a nikdy nie naopak!  

Ako?

Mnohé z nástrojov sú súčasťou zákonov, teda sú to možnosti, ktoré musí mesto využiť, resp. môže občan využiť. Problémom je, ak tieto nástroje nie sú využívané, teda je mnohokrát porušovaný zákon, resp. občania nie sú motivovaní dané nástroje využívať. V prvom kroku chcem zefektívniť komunikáciu orgánov mesta a mestského úradu smerom k občanom. Okrem existujúcich legislatívnych nástrojov je tiež potrebné využívať možnosti, ktoré sú prislúchajúce dobe, a teda možnosti internetu. 


Webové sídlo mesta zmenilo vizuál, užívateľsky je však nedostatočné a neschopné komunikácie s občanmi. Sociálne siete sú v súčasnosti štandardom, vďaka ktorému sa zapoja do diania mesta aj tie ročníky, ktoré nemajú k veciam verejným vybudovaný dostatočný vzťah. Nie všetko však prebieha v online priestore. Zavedenie verejných stretnutí, diskusií a hodnotení primátora a poslancov s občanmi na pravidelnej báze musí byť elementárnym základom fungovania výkonnej zložky mesta. Dané aktivity však musia byť realizované v časoch, ktoré sú najvyhovujúcejšie pre väčšinu občanov mesta a nie počas pracovnej doby väčšiny obyvateľov. 

Čo?

- Webové sídlo mesta (zvýšenie použiteľnosti),

- Sociálne siete – informovanie, komunikácia (s občanmi, prezentácia participatívnych projektov a.i.), 

- ďalšie elektronické nástroje: www.trashout.ngo (nahlasovanie nelegálnych skládok), www.pocitovemapy.sk (nahlasovanie problémových častí mesta), www.slido.com (online priestor na otázky počas zastupiteľstva), 

- elektronizovať možnosť platby miestnych daní a poplatkov (využiť existujúce systémy), 

- zaviesť efektívny vyvolávací systém na Mestskom úrade,

- pravidelné stretnutia s občanmi,

- rebríčky kvality služieb,

- dotazníkové prieskumy spokojnosti občanov.

Nové investície – nové projekty – nové miesto

Prečo?

Vstupom do Európskej únie nám pribudli povinnosti, ale aj práva. Jedným z práv je možnosť čerpať spoločné európske financie v mnohých oblastiach na rozvoj obcí, miest, regiónov a krajiny ako takej. Odpadové hospodárstvo, cestná infraštruktúra, pomoc sociálne odkázaným, veda a výskum, informatizácia spoločnosti, ale aj mestská zeleň, zavlažovacie systémy, či vzdelanie sú témy, v ktorých môžu mestá využívať tieto financie na rozvoj. Mnohé mestá aj túto možnosť aktívne využívajú. Formou otvorenej súťaže sú projekty jednotlivých miest hodnotené a podľa kvality schválené. Nie každá obec, či mesto má svoje finančné prostriedky na rozvoj oblastí, v ktorých zaostáva, a preto obce volia túto možnosť, čím svoje okolie posúvajú dopredu a zvyšujú kvalitu života občanov. Každé zodpovedné a transparentné vedenie mesta tento mechanizmus využije.


Nové Mesto nad Váhom však v posledných rokoch túto možnosť nevyužívalo takmer vôbec. Najväčšie investície boli prestavba námestia pred viac ako desiatimi rokmi a výstavba prekladového zberného dvora. Rozpočtový prebytok nášho mesta je síce viac ako chvályhodný, avšak tieto investície nie sú využívané efektívne v prospech inovácii a nových riešení, či už bez alebo s pomocou európskych financií. V kombinácii s financiami vyčlenenými na jednotlivé projekty môže naše mesto ísť skokovo dopredu. Pretože naše mesto a občania si zaslúžia nové a moderné riešenia problémových oblastí.

Ako?

Európsky finančný mechanizmus funguje najmä na tzv. dopytovo orientovaných projektoch. Jednotlivé ministerstvá vyhlásia výzvu v danej oblasti, vyčlenia financie a oprávnení žiadatelia, teda mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj neziskové organizácie a.i., môžu podávať projekty. V prípade splnenia podmienok nie je žiadna prekážka, aby naše mesto nežiadalo vo forme projektov tieto financie, čo sa však doteraz dialo v minimálnej forme. Bez aktívnej spolupráce primátora a zastupiteľstva to však nie je možné.

Čo?

- výsadba zelene na námestí s cieľom zníženia celkovej teploty počas letných mesiacov,

- inštalácia vodnej brány na námestí s cieľom ochladzovania námestia,

- komunitné centrum pre odľahčenie rodín s ľuďmi s mentálnym postihnutím so zapojením seniorov,

- podpora kultúrnych podujatí,

- vzdelávacie programy v oblasti počítačovej gramotnosti.

Oblasti, ktorým sa okrem iného budem ďalej venovať

- efektívne separovanie a likvidácia odpadu prostredníctvom projektov (príklad dobrej praxe: Mesto Partizánske),

- proobčianske využívanie sociálnych sietí na komunikáciu s občanmi (príklad dobrej praxe: Mesto Trnava),

- inštalácia polopodzemných stojísk na odpady,

- kompostárne do chatových oblastí a bytových jednotiek,

- zvýšenie sociálneho príspevku pre občanov,

- zvýšenie príspevku na chod zvieracieho útulku,

- začať pracovať na tzv. bezbariérovom meste (príklad dobrej praxe: Mesto Nitra),

- zvýšiť transparentnosť pri menovaní riaditeľov mestských firiem a ich kontrole,

- zaviesť otvorené dáta a participatívne plánovanie verejných priestorov (príklad dobrej praxe: Mesto Hlohovec),

- zapájanie vylúčených skupín obyvateľov mesta do vecí verejných (príklad dobrej praxe: Obec Spišský Hrhov),

- zdieľané bicykle a kolobežky ako náhrada verejnej dopravy po meste,

- tvorba kultúrneho priestoru na námestí - Cooltajner (príklad dobrej praxe: Mesto Považská Bystrica).


Vyššie uvedené body sú trúfalé, avšak uskutočniteľné. Mnohé z nich sa dajú realizovať do pár týždňov, niektoré si však vyžadujú čas. Zodpovedné narábanie vedenia mesta s verejnými financiami, verejná kontrola a účasť občanov a využívanie európskych financií sú tie prísady, ktoré zabezpečia realizáciu všetkých bodov. Je najvyšší čas na zodpovedný a odborný prístup v mestskom zastupiteľstve, aby sme o našom meste mohli začať hovoriť ako o Novom M(i)este nad Váhom, o mieste, kde sa oplatí žiť.

Ulice vo volebnom obvode č. 5:

Benkova, Dibrovova, Dukelská, Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!